İslamiyet


Peygamberimizden Tavsiye DualarResulüllahın Yaptığı Ve Tavsiye Ettiği Dualar Belalardan Korunma Ve Huzur, Sâadet İsleme Duaları: Enes’den (Radıyalîahu Anh) yapılan rivayetde demiştir ki, Peygam­ber Sallallahu Aleyhi ve Sellem’in çoğunlukla duası şu idi: “Allâhümme âtına fiddünyâ haseneten ve fi’1-âhireti haseneten ve kmâ azâbe’n-nâr.”


Resulüllahın Yaptığı Ve Tavsiye Ettiği Dualar Belalardan Korunma Ve Huzur, Sâadet İsleme Duaları: Enes’den (Radıyalîahu Anh) yapılan rivayetde demiştir ki, Peygam­ber Sallallahu Aleyhi ve Sellem’in çoğunlukla duası şu idi: “Allâhümme âtına fiddünyâ haseneten ve fi’1-âhireti haseneten ve kmâ azâbe’n-nâr.” “Allah’ım! Dünyada bize iyilik ver. Âhirette de bize iyilik ver ve bizi ateş azabından koru.”[5] Müslim Peygamberin şöyle dediğini rivayetine ilâve etmiştir: Enes kısa bir duâ etmek istediği zaman, bu duâ ile duâ ederdi.” İbni Mes’ud’dan (Radıyallahu Anh) yapılan rivayetde Peygam­ber Sallallahu Aleyhi ve Sellem şöyle buyurmuştur: Allah’ım! Senden hidâyet, takva, iffet ve ğınâ (nefis zenginliği) İsterim.”[6] Sahâbeolan Tarık İbni Eşyem El-Eşça’i’den (Radıyallahu AnhJ yapılan rivayetde demiştir ki, Bir insan İslâmı kabul ettiği zaman Pey­gamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem ona namazı öğretir ve sonra şu keli­melerle duâ etmesini ona emrederdi: “Allâhümmeğfir Lî Verhamnî vehdinî ve Âfinî verzuknî.” “Allah’ım beni bağışla, bana merhamet et, bana hidâyet ver, bana âf iyel ver ve beni rıziklandır).” Târık’dan Müslim’in diğer bir rivayeti şöy­ledir: “Bir adamın Peygambere gelip de şu şekilde konuştuğunu işitmiş-tir: Bir adam Peygambere gelip dedi ki, ya Resûlellah! Rabbimden iste­yeceğim zaman nasıl söyleyeyim? Peygamber, (s.a.v) şöyle söyle dedi: “Allâhümmeğfir lî verhamnî, ve âfinî verzuknî.” “Allahım, beni bağışla. Bana merhamet et. Bana afiyet ver. Beni rı-zıklandır.) Bu sözler senin dünya ve âhiret işlerini toparlar.”[7] Abdullah İbni Amr İbni’l-As’dan (Radıyallahu Anhüma) yapı-lan rivayetde demiştir ki, Resûlüllah Sallallahu Aleyhi ve Sellem şöyle bu­yurmuştur: “Allâhümme yâ musarnfe’î-kuîûbi sarif kuîûbenâ ala tâatike.” “Ey kalbleri çevirip idare eden Allah’ım! Kalblerimizi Sana itaat etmeye çevir.”[8] Ebû Hüreyre’den (Radıyallahu Anh) yapılan rivayete göre Pey­gamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem şöyle buyurmuştur: “Belâ sıkıntısından, isyana düşmekten, kötü akıbetten ve düşmanların sevinmesinden Allah’a sığının.”[9] Süfyan’dan bir rivayette o şöyle demistir: Hadisde üç madde vardır. Ben bir tane ilâve ettim; hangisini ilâve ettiğimi bilmiyorum. Bir rivayette de Süfyan demiştir: Bu maddelere bir tane ilave ettiğimde şübheliyim. Enes’den (Radıyallahu Anh) yapılan rivayetde demiştir ki, Resû-lüllah Sallallahu Aleyhi ve Sellem şöyle buyurdu: “Allâhümmeinnîeûzü bikemine’1-aczi ve’I-keseli ve’I-cünbi ve’î-heremi ve’l-buhli. Ve eûzü bike min azâbi’l-kabri ve eûzü bike min fitneti’I-mahyâ ve’l-memâti.“ “Allah’ını! Ben acizlikten, tenbellikten, korkaklıktan, kocalmadan, cim­rilikten Sana sığınırım. Yine kabir azabından Sana sığınırım. Hayat ve ölüm fitnesinden de Sana sığınırım.” Bir rivayet şöyle: Borç yükünden ve azgın insanların üstün gelmesinden sana sığınırım.”[10] Kaynak: Dualar ve ziikirler – İmam Nevevi Dipnotlar : [1] EbuDâuid. Tirmizî. Nesâî. İbni Milce. Ahnıed b. Hanbcl. Uıılıârî, el-tdebül-Müfred. [2] Ebû Dâvud. Alımcı b. Hanbel. [3] Tirnıizî. İbni Mâce. [4] Tirmizî. Hâkim, el-Müstedrek. [5] Buhârî. Müslim. Ebû Dâvud. [6] Müslim. Tirmizî. [7] Müslim. [8] Müslim. [9] Buharı, Müslim, Nesâî. [10] Buharı. Müslim. Ebû Dâvud. Tirmizî. Nesâî.Yorumlar

Bu makaleye ait yorum bulunmamaktadır. Yorum yapmak için aşağıda bulunan yorum formu aracılığı ile yorum yapabilirsiniz.Yorum yap

Ad Soyad *

Email *

Yorum *


Mini Sohbet
Kur'an-ı Kerim Öğren
Ziyaretçi Defteri
365 Gün Duâ
Nefis Muhasebesi
Facebook Sayfamız