İslamiyet


Kıyametin Büyük AlametleriKıyametin Büyük Alametleri Küçük alâmetlerden sonra gelecek olan büyük alâmetler melhameler ve Hz. Mehdi AS ile başlamakta ve Güneşin batıdan doğmasına kadar, takriben 55-60 sene devam etmektedir. Bu devir insanlar için büyük imtihanlarla dolu olmakla beraber, Hz. Mehdi ASın 7 senelik ve Onu takiben de Hz. İsa ASın 40 senelik, yeryüzünü adaletle dolduran idareleri de bu devir içinde bulunmaktadır.


Kıyametin Büyük Alametleri


Küçük alâmetlerden sonra gelecek olan büyük alâmetler melhameler ve Hz. Mehdi AS ile başlamakta ve Güneşin batıdan doğmasına kadar, takriben 55-60 sene devam etmektedir. Bu devir insanlar için büyük imtihanlarla dolu olmakla beraber, Hz. Mehdi ASın 7 senelik ve Onu takiben de Hz. İsa ASın 40 senelik, yeryüzünü adaletle dolduran idareleri de bu devir içinde bulunmaktadır.

Hadisler anlaşılabildiği nisbette oluş zamanına göre sıralanmıştır.
Doğrusunu Allah bilir.

a. Kıyametin On Büyük Alâmeti

100/5. Şu on alâmet olmadan kıyaet gelmez: Duhan, Dabbetül-arz, Deccal, Güneşin garbdan doğuşu, üç yere batış. Şark, garb ve Ceziretül-Arabda, İsa ibn-i Meryemin inmesi, Yecüc ve Mecücün çıkması ve Aden içinden bir ateş çıkması ve insanları mahşere (Şama) sürmesi ve yanlarından ayrılmaması. Öyle ki onlar geceleyince, o ateş de geceler. Kaylûle yaptıklarında, o da yanlarında bekler.

Hz. Huzeyfe ibn-i Esid RA

277/6. Kıyamet alâmetleri birbiri takiben meydana gelir. Bir dizideki boncukların ard arda kopması gibi.

Hz. Ebû Hüreyre RA

299/5. Yakında fitneler olacak.

Dediler ki:

"--Ne emredersin Yâ Rasûlallah?"

Buyurdu ki:

"--Şama bakın!"

Hz. Bekr ibn-i Hakim RA

35/13. Batı tarafından gelen bir fitne, doğu tarafından gelen bir fitne ile karşılaşınca, Şamın ortasında toplanın. O gün yerin altı üstünden daha hayırlıdır.

Hz. İbn-i Abbas RA

313/6. Ne mutlu Şama. Zira Allah-u Zülcelâl Hazretlerinin melekleri Şam üzerine kanatlarını germiş bulunur.

Hz. Zeyd ibn-i Sabit RA

b.Melhameler ve Melhame-i Kübrâ (Büyük Harb)

64/14. İki azatlı, Arab azatlısı ve Rum azatlısı Melik olduklarında, onların elleri ile melhameler doğar.

Hz. İbn-i Amr RA

66/7. Melhameler vuku bulduğunda Allah-u Teàlâ Şam cihetinden, Mevali kabilesinden bir grubu gönderir ki onlar Arapın en iyi ata binenleri ve silahlı olanlarıdır. Allah onların sebebi ile bu dini kuvvetlendirir.

Hz. Ebû Hüreyre RA

351/8. İnsanlar için üç temerküz noktası vardır. Antakya Amikinde olan Melhame-i Kübrâda toplanma merkezi Şam olur. Deccal vakasında merkezleri Kudüs; Yecüc ve Mecüc hadisesinde Tur-u Sinâ...

Hz. Hüseyin RA

393/10. Müslümanların Melhamede merkezleri Şam, Deccalde merkezleri Kudüs ve Yecüc Mecüc vakasında merkezleri Tur-u Sinâdır.

Hz. Ebû Zahiriyye RA

319/11. Beytül-Makdisin mâmur olmasını Medinenin harab olması takip eder. Onu da Melhamenin çıkışı ve onu da Kostantiniyyenin fethi takip eder. Onu ise Deccalin çıkması takip eder.

Hz. Muaz RA

236/18. Melhame-i Kübra, Kostantıniyyenin fethi ve Deccalin çıkması 7 ay (sene) içinde olur.

Hz. Muaz RA

246/4. Melhame-i Kübra ile Kostantıniyyenin fethi arasında altı sene vardır. Yedinci de Mesih Deccal çıkar.

Hz. Abdullah ibn-i Buğr RA

354/13. Allah bu ümmete Deccal ile Melhamenin kılıcını birden vermez.

Hz. Muaz RA

298/4. Size dünya fetholunacak. Eğer bir menzilde muhayyer kılınırsanız Şam denilen şehre bakın. Zira orası melhamelerde müslümanların toplandığı yerdir. Onun karargâhı da "Guta" denilen yer olacaktır.

322/10. Melhame-i Kübra gününde müslümanların merkezi Şam şehrinde Guta denilen yerdedir. O gün müslümanların menzillerinin en hayırlısı orasıdır.

Hz. Ebüd-Derdâ RA

74/3. Kıyametin önü sıra altı şeyi say: Benim ölümüm, koyun kıran gibi ölüm çokluğu, Kudüsün fethi, mal bolluğu; öyle ki, bir kişiye yüz dinar (altın para) verilir de beğenmiz. Arap evleriden girmedik hiç bir evin kalmadığı bir fitne Benî Esferin (Rumların) sizinle olan sulhunun bozulması ve 12 000 kişilik 80 sancakla size hücüm etmesi. (Amik Ovası harbi)

Hz. Avf ibn-i Mâlik RA

296/7. Altı şey kıyamet alâmetlerindendir: Benim ölümüm, Kudüsün fethi, bir adama bin dinar (altın para) verildiği halde azımsaması, her müslümanhın evinde ateşi duyulan fitne, koyun boynuzu kıvrımları gibi insanlar arasında ölüm çokluğu, Rumun gadri, şöyle ki: Her biri 12 000 kişilik 80 sancakla müslümanların üzerine yürümeleri. (Amik Ovasında vukua gelecek harb)

Hz. Muaz RA

296/8. Ey ümmet! Altı şey vardır ki onlar olmadan kıyamet kopmaz: Peygamberinizin vefatı, aranızda malın artması. Öyle ki, bir adama on bin dirhem (gümüş para) verilecek de yine öfkelenecek. Sizden her erkeğin evine giren bir fitne. Koyun boynuzu kıvrımları gibi ölüm çokluğu. Benî Esferle (Rumlarla) aranızdaki sulh. Öyle ki, kadının hamileliği süresi gibi, dokuz ay toplanırlar, sonra size gadirlik yaparlar. Medinenin fethi.

Denildi ki:

"--Hangi medine?.."

Buyurdu ki:

"--Kostantıniyye."

258/3. Sizinle Benî Esfer (Rumlar) arasında sulh olur. Sonra onlar muahedeyi bozarlar ve onikibin kişilik seksen fırkalık bir kuvvetle üzerinize yürürler. (Amik Ovası harbi)

Hz. Avf ibn-i Mâlik RA

298/1. Yakında siz Rumlarla emin bir sulh yapacaksınız. Sonra siz gaza edeceksiniz. Onlar da gerinizde sizin gaza ettiğinize düşman olacaklar. O harpten muzaffer çıkacak ve ganimet alacaksınız. Sonra yeşil bir ovaya konacaksınız. Orada bir Rum neferi salibini kaldıracak ve diyecek ki: "Haç galip geldi." Ona müslümanlardar biri karşı koyup, kendisini öldürecek. Bunun üzerine Rumlar muahedeyi bozacak ve gadredecek. Büyük muharebeler olacak. Sizin için toplanacaklar ve seksen sancak halinde üstünüze gecekler. Her bir sancak altında onbin (on iki bin) kişi olarak. (Amik Ovasında önlenecek olan hadise)

Hz. Zu Mihmer RA

299/8. Yakında, sizinle Rumlar arasında dört sulh anlaşması olur. Dördüncü Âl-i Harundan biri ile gerçeklenir. Ve bu yedi sene devam eder.

Denildi ki:

"--Yâ Rasûlallah, o gün insanların imamı kimdir?"

Buyurdu ki:

"--İmam, benim evlâdımdan kırk yaşında, yüzü parlar bir yıldız gibi olan, sağ yanağında siyah bir beni bulunan ve üzerinde iki kutvânî aba olan, bir kimsedir. Tavrı Benî İsrâil ulemasına benzer. Yirmi sene hüküm sürer. Arzdaki hazineleri çıkarır ve şirk beldelerini fetheder."

Hz. Ebû Umame RA

Not: Görüldüğü gibi Rumlar (Hristiyanlar) bir düşmana karşı müslümanlara yardım maksadı ile, müttefik olarak, Amik ovasına 960 000 kişilik, 80 tümenlik bir kuvvet getirdikten sonra, müslümanların o düşmana galib gelmesi üzerine anlaşmayı bozub, gadirlik yapacaklar ve müslümanlar üzerine hücum edecekler. Bu harbe Melhame-i Kübrâ deniyor ve Antakyada Amik Ovası ve civarında cereyan edeceği anlaşılıyor. Bu harbde merkez Şamda bulunuyor ve müslümanların başında kumandan olarak Hz. Mehdi AS bulunuyor. Ve Allahın inayeti ile müslümanların bu harbi de kazanacakları anlaşılıyor.

c. Hz. Mehdi ASın Zuhûru, Vasıfları ve Müddeti

344/7. Nasıl helâk olur bir ümmet ki, evvelinde ben, sonunda Meryem oğlu İsa (AS) ve ortasında da ehl-i beytimden Mehdi (AS) vardır.

Hz. İbn-i Abbas RA

498/1. Yâ Abbas, bu işi Allah benimle başlattı. Senin sülâlenden biri ile bitirecek. O delikanlı dünyayı, evvelce zulümle dolduğu gibi, tekrar adaletle dolduracak ve o İsa ASla namaz kılacak.

Hz. Ammar İbn-i Yaser RA

257/11. Aranızda nübüvvet Allahın isteği kadar sürer sonra ona kaldırmayı istediği zaman kaldırır. Sonra Allahın sürmesini murad ettiği kadar (otuz sene) nübüvvet yolunda halifelik gelir. Sonra kaldırmayı istediği zaman onu kaldırır. Ve Allahın murad ettiği kadar devam eden şiddetli bir meliklik idaresi gelir. Sonra ona kaldırmayı istediği zaman kaldırır. Sonra zorba bir idare bir hilâfet gelir.

Hz. Huzeyfe RA

518/4. Benden sonra hulefâ, hulefadan sonra umerâ, umerâdan sonra melikler, meliklerden sonra cebâbire, cebâbireden sonra ise ehl-i beytimden bir kimse gelir de, o yeryüzündü adaletle doldurur. Ondan sonra da kâhtani gelir. Beni gönderen zâta kàsem ederim ki, o, diğerlerinden dûn değildir.

Hz. Abdurrahman ibn-i Kays RA

477/6. Kâhtandan (Yemende bir yer) bir adam çıkıp da asası ile insanları sevk etmedikçe kıyamet kopmaz.

Hz. Saad RA

236/21. Mehdi benim ehl-i beytimden ve evlâd-ı Fâtımedendir.

Hz. Ümmü Seleme RA

236/20. Mehdi Amcam Abbasın sülâlesindendir.

Hz. Osman ibn-i Affan RA

237/2. Mehdinin ismi ismime, babasının ismi de babamın ismine uyar.

Hz. İbn-i Mesud RA

508/10. Ehl-i beytimden bir adam çıkar, ismi ismime, ahlâkı ahlâkıma mutabık olur. Dünyayı ahlâk ve nesafetle doldurur; evvelce zulm ve cevir ile dolduğu gibi.

Hz. İbn- iMesud RA

237/1. Mehdi bizdendir, ey ehl-i beyt! Size müjdeler olsun. Allah onu bir gecede ibraz eder. (Olgunlaştırır.)

Hz. Ali RA

477/8. Benim ehl-i beytimden bir adam yer yüzüne hakim olmadıkça kıyamet kopmaz. Onun alnı açıktır, kemer burunludur. O yer yüzünün daha evvel zulümle doldurulduğu gibi, dünyayı adaletle doldurur. İdaresi yedi sene sürer.

Hz. Ebû Said RA

359/2. Dünyanın ancak bir günlük ömrü kalsa, Allah yine o bir günü uzatır ve ehl-i beytimden ismi ismime, babasının ismi babamın ismine uygun birini meydana çıkarır (Mehdi AS) ve o da dünyayı adalet ve nesafetle doldururdu. Daha önce zulm ve cevir ile doldurduğu gibi.

Hz. İbn-i Mesud RA

508/6. Şarktan bir cemaat çıkar, Mehdinin saltanatına yardım ederler.

Hz. Abdullah bin-i Haris RA

508/4. Horasandan siyah bayraklılar çıkar ve İlyaya (Kudüse) kadar önlerinde bir şey tutunamaz.

Hz. Ebû Hüreyre RA

33/5. Siyah bayraklar gelip de karşınıza çıktında, Farslılara ikramda bulunun. Zira sizin devletiniz onlarla beraberdir.

Hz. İbn-i Abbas RA

135/3. Biz öyle bir ehl-i beytiz ki, Allah bizlere dünyayı değil ahireti nasib etti. Benden sonra ehl-i beytim, belâ, şiddet ve tarda maruz kalacaklar; doğu tarafından siyah bayraklılar gelinceye kadar... Bunlar mal isteyecek, kendilerine mal verilmeyecek. Bunlar döğüşecekler, sonra geri çekilecekler. İstedikleri kendilerine verilecek, fakat kabul etmeyecekler. Ve onu, ismi ismime, babasının adı, babamın adına uyan, ehl-i beytimden bir kimseye teslim edecekler.

O (Mehdi) arza sahip olur ve kendisinden önce baskı ve zulümle dolu olan arzı, doğruluk ve adaletle doldurur. Sizden veya sonra gelenlerden birisi ona yetişirse, kar üzerine sürünerek dahi olsa, gelsin ona katılsın! Muhakkak ki onlar hidayet sancaklarıdır.

Hz. İbn-i Mesud RA

48/1. Horasan cihetinden gelen siyah sancaklar gördüğüzde onlara katılın! Zira onların içinde Allahın halifesi Mehdi (AS) vardır.

Hz. Sevban RA

298/2. Yakında size Horasan tarafından siyah bayraklılar gelecek. Kar üzerinde emekleyerek olsa da onlara iltihak ediniz! Zira onların arasındra Allahın halifesi Mehdi (AS) vardır.

Hz. Sevban RA

518/5. Ramazanda bir seda olur. (Mânâsı anlaşılır). Şevvalde de bir seda olur. (Mânâsı anlaşılmaz). Zilkadede kabileler birbiriyle çarpışır. Zilhiccede hacılar talana uğrar. Muharremde gökten şöyle nida olur: "Dikkat ediniz. Filan kimse Allahın halkının hayırlılarındandır. Onu dinleyiz ve ona uyunuz!"

Hz. Şehr ibn-i Havşeb RA

346/6. Hiç şüphe yok ki, arz cevir ve zulümle dolacak. Zulüm ve cevirle dolduğu o zaman, Allah ehl-i beytimden ismi benim ismimde, babasının ismi babamın isminde bir kimseyi gönderir de dünyayı adaletle ve nesafetle doldurur. Önce zulüm ve cevirle dolduğu gibi. O zaman gök yağmurunu, yer mahsülünü esirgemeyecek ve o aranızda yedi, sekiz, çok çok dokuz vakit duracak.

Hz. Muaviye ibn-i Kura RA

508/8. Ümmetimin içinden Mehdi (AS) çıkar. Beş veya yedi veya dokuz (sene) kalır. (Râvi sayda tereddüt etmiş.) Sonra üzerlerine bol rahmet gönderilir. Arz nebatatını bir şey saklamaz bitirir. Mal hakir olur. Bir adam ona gelir ve şöyle der: "Ya Mehdi bana ver, bana ver!" Ona elbisenin taşıyabileceği kadar verir.

Hz. Ebu Said RA

508/7. Ümmetimin sonunda Mehdi (AS) çıkar. Allah-u Zülcelâl Hazretleri ona rahmetini indirir. Arz ona nebatını çıkarar. Mal sahih olarak verilir ve müsavat üzere taksim edilir. Davar çok olur. Cariyeler bile saygı görür. Yedi veya sekiz yıl yaşar. (Râvi yedi veya sekizde tereddüt etmiştir.)

Hz. Ebû Said RA

7/7. Mehdi ile müjdelenin. O Kureyşten ve ehl-i beytimden bir kişidir. O, insanların ihtilâf ve ictimâî sarsıntılar içinde bulundukları bir sırada çıkar. O yeryüzünü, kendinden önce zulüm ve baskı ile doldurulduğu gibi, adalet ve insaf ile doldurur. Ondan yer ve gök ehli razıdır. Ve o malı sabah üzere taksim eder.

Dediler ki:

"--Sabah nedir?"

Buyurdu ki:

"--Seviye üzere demektir.

Ve ümmet-i Muhammedin kalblerini zenginlikle doldurur ve adalati onları ihata eder. O kadar ki, bir münâdiye "Kimin ihtiyacı varsa bana gelsin!" diye nida etmesi emrolunduğunda, bir kişiden başka kimse gelmez. O kimse istekte bulunur. O da "Hazinedara git sana versin" der. O da gider ve "Ben Mehdi tarafından, kendisine istediği verilmesi için gönderilen kimseyim." dediğinde, hazinedar "Al!" der. O da alır.

Fakat aldığını taşımaya gücü yetmez. Bunun üzerine taşıyabileceğini alır, fazlasını geri bırakır. O malla çıkar ama, sonra pişman olur ve "Ümmet-i Muhammedin nefis cihetinden en aç gözlüsü herhalde benim. Onların hepsi de mala davet olundukları halde, benden başkası buna icabet etmedi." diyerek, aldığı malı iade etmek ister. Hazinedar da: "Biz verdiğimizi katiyyen geri almayız!" der. Bu devir altı, yedi, sekiz veya dokuz sene devam eder. Bundan sonraki hayatta ise hayır yoktur.

Hz. Ebû Said el-Hudrî RA

477/1. Kıyamet kopmaz, siz yahudilerle harp etmedikçe... Hatta taşlar bile, "Ey müslüman şu benim arkamdaki yahudidir, onu öldür." diye arkasındaki yahudiyi haber verir.

Hz. Ebû Hüreyre RA

256/6. Yahudilerle mukatele eder ve onlara musallat olursunuz. Öyle durum olur ki, onlardan biri bir taşın arkasına gizlendiğinde, taş şöyle der: "Ey Allahın kulu, şu arkamdaki yahudidir. Onu öldür!"

Hz. İbn-i Ömer RA

d. Kıyamete Kadar Hak Üzere Bir Grubun Bulunacağı

471/12. Ümmetimden bir taife hak üzerine mücadele etmekte, kıyamete kadar gàlib olarak devam edecektir.

Hz. Cabir RA

472/3. Ümmetimden bir taife kıyamet kopuncaya kadar yardım görmekte devam eder. Kendilerini terk edenlerin ayrılmaları da onlara bir zarar vermez.

Hz. Muaviye ibn-i Kura RA

472/1. Ümmetimden bir taife, Allahın emriyle hareket etmekte devam eder. Onlar hak üzerinde oldukları halde, kıyamet kopana kadar kendilerini tek eden ve muhalefet eden kimsenin onlara bir zararı dokunmaz. Tâ ki Allahın emri gelinceye kadar onlar insanlara galibdirler.

Hz. Muaviye RA

187/2. Şu anda kıtal geldi. Ümmetimden hak üzerine çarpışan ve kâfirler üzerine galib gelen bir kavim hiç bir zaman eksik olmaz. Allah onlar için diğer kavimlerin kalblerini kaydırır ve daraltır. Kâfirlerle savaşırlar. Allah onları rızıklandırır. Allahın emri gelene kadar bu böyle devam eder. O günde müminlerin evlerinin yeri Şamdır. Hayır kıyamete kadar, atların nasiyesine bağlıdır. Bana vahyolunduğuna göre, ben (dünyada) çok kalcı değilim, yakında gidiciyim. Siz de beni yaşlanarak takip edeceksiniz. Ve bazınız, bazınızın boynunu vuracak. Kıyametten önce iki büyük hadise vardır. Şiddetli veba ve sonra da zelzeleli yıllar.

Hz. Seleme RA

476/9. Kıyamet kopmaz, ümmetimden bir taife herkes üzerinde hakim olmadıkça. Onlar kendilerini terk edenlerin terk etmesine aldırmazlar ve kendilerine yardım edene de aldırmazlar.

Hz. Muaviye RA

65/6. Şam ehli helâk olduğunda ümmetimde hayır kalmaz. Bununla beraber, Deccalle savaş oluncaya kadar ümmetimden bir taifenin hak üzere gàlib olması devam edecektir.

Hz. Muaviye ibn-i Curre RA

472/2. Ümmetimden bir taife, kendilerine düşmanlık edenlere galib oldukları halde hak ozerinde mücadelede devam ederler. Hatta onların sonuncusu Mesihüd-Deccal ile harp eder.

Hz. İmran RA

487/6. Bu iş ondan ayrılanlara rağmen muzaffer olarak devam edecektir. Muhaliflerin ve ayrılanların ona zararı olmaz, tâ ki Kureyşten on iki halife gelene kadar.

Hz. Câbir RA

487/6. Bu din, Kureyşten on iki halife gelip gidinceye kadar kàim olarak devam eder. Her birinde ümmet birleşmiş vaziyettedir. Ondan sonra ise herc ü merc başlar.

Hz. Câbir ibn-i Semure RA

e. Kostantıniyyenin ve Romanın fethi

478/5. Rumlara ait Kostantıniyye (Roma) tesbihle ve tekbirle müslümanlarca feth edilmedikçe kıyamet kopmaz.

Hz. Amr İbn-i Avf RA

(Yetmiş bin Şamlı bunu yapacakmış.)

489/8. Allah (z.c.Hz.) bu ümmeti yarım günden öteye bırakmaz. Şam bir adamın ve ehli beytinin sofrasını görmedikçe. Şam o adamın sofrasını gödüğünde Kostantıniyye feth olunur.

Hz. Ebu Salebe RA

f. Hadramuttan Bir Ateşin Zuhuru

297/7. Yakında Hadramuttan veya Hadramut denizinden bir ateş çıkacak ve kıyametten evvel insanları toplayacak.

Dediler ki:

"--Ya Rasûlallah, bize ne emredersin?"

Buyurdu ki:

"--Siz Şama gitmeye bakın!"

Hz. İbn-i Ömer RA

NOT: Bu toplanma yerinin Şam olduğu bilindiği için melhamelerde Hz. Mehdi zamanında merkez Şamda olmakla, bu hadise tahminen buraya yerleştirilmişse de doğrusunu Allah-u Teàlâ bilir.

Ramûz El-Ehâdis Kitabından

Yorumlar

Bu makaleye ait yorum bulunmamaktadır. Yorum yapmak için aşağıda bulunan yorum formu aracılığı ile yorum yapabilirsiniz.Yorum yap

Ad Soyad *

Email *

Yorum *


Mini Sohbet
Kur'an-ı Kerim Öğren
Ziyaretçi Defteri
365 Gün Duâ
Nefis Muhasebesi
Facebook Sayfamız