Dini Hikayeler

Hace Derviş Mehmed (K.S.)


Hâce Dervîş Mehmed es-Semerkandî el-Emkengî (k.s.) Hazretleri Silsile-i Sâdât'ın yirminci halkasıdır.
Dayısı ve Silsile-i Sâdât'ın on dokuzuncu halkası olan Hâce Muhammed Zâhid (k.s.) Hazretlerinin en büyük müridi ve halîfesidir. Daha önce Hâce Ubeydullâh Ahrâr Hazretlerine intisâb etmişlerdir. Fakat kâmil ve mükemmil mertebesine ulaşması ve halîfeliğe icâzeti Muhammed Zâhid Hazretleri vâsıtası ile olmuştur. Mevlânâ Dervîş Mehmed (k.s.) Hazretleri, bütün zâhirî ve bâtınî ilimlere vâkıf, cömertlik ile maruf bir mürşid-i kâmil idi. Üstâzının irşadından önce, tam on beş sene zühd ve riyâzette bulunarak, aç ve uykusuz, zikir ve tefekkür ile meşgul oldular. Bir gün açlığın şiddetinden nâçâr olup yüzünü semâya kaldırmıştı. O esnada Hızır (a.s.) gelip "Eğer sabır ve kanaati öğrenmek istiyorsan Hâce Muhammed Zâhid'in (k.s.) hizmetine ve sohbetine sarıl. Zira o, sana sabır ve kanaati öğretir." buyurdular. Mevlânâ Dervîş Hazretleri, Hızır'ın (a.s.) emrine uyarak Muhammed Zâhid Hazretlerinin huzuruna gelip kemal mertebesine ulaştılar.
Dervîş Mehmed Hazretleri müritlerini yetiştirmek ve insanları irşad etmekte hârikulâde bir meleke sahibi idiler. Üstâzının 936 (M. 1529) yılında âhirete irtihâl etmeleri üzerine insanları râh-ı Hudâ'ya irşat etmişlerdir.
Dervîş Mehmed Hazretleri, 970 (M. 1562) senesinde âhirete irtihâl buyurdular. Kabr-i şerîşeri bugün Özbekistan'ın Kaşkaderya vilayetindedir.


Mini Sohbet
Kur'an-ı Kerim Öğren
Ziyaretçi Defteri
365 Gün Duâ
Nefis Muhasebesi
Facebook Sayfamız